info@vsazejchytre.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Vsazejchytre

§I. Základní ustanovení a definice pojmů

 1. Projekt vsazejchytre nebo také Portál vsazejchytre.cz je internetový projekt dostupný na internetové adrese www.vsazejchytre.cz, který se věnuje prodeji Tipů na Hry.

 2. Zprostředkovatel je provozovatel Projektu vsazejchytre, . Zprostředkovatel v rámci Projektu vsazejchytre poskytuje svým Uživatelům za finanční odměnu Tipy na dané Hry.

 3. Uživatel je fyzická osoba starší 18 let se způsobilostí k právním úkonům, která se zapojila do Projektu vsazejchytre tím, že si u Zprostředkovatele zakoupila alespoň jeden Tip pro libovolnou Hru.

 4. Tip je kombinace čísel, která může být vsazena a následně vylosována v dané Hře, pro kterou si Uživatel Tip zakoupil. Každý Tip je určený pouze pro jedno konkrétní slosování a pro jednu konkrétní Hru. Zprostředkovatel nijak negarantuje, že Tip bude výherní.

 5. Hra je číselná loterie provozovaná třetí stranou na území české a/nebo slovenské republiky v souladu se zákony dané země. Pro českou republiku se jedná zejména o zákon 186/2016 Sb. o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů.

 6. Typ sázky je varianta Tipu, kterou Zprostředkovatel nabízí pro danou Hru. Každý Typ sázky je zpoplatněn částkou dle aktuálního ceníku. Typy sázek se rozděluji na: Diamantovou sázku, Zlatou sázku, Stříbrnou sázku a Základní sázku.

 7. VOP jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky Projektu vsazejchytre v účinném znění.

 8. Emailová adresa Uživatele je emailová adresa, kterou Uživatel vyplnil na Objednávkovém formuláři při vytváření objednávky. Na tuto emailovou adresu Zprostředkovatel Uživateli zasílá aktuální informace o objednávce, objednané Tipy jakož i veškeré další informace a komunikaci.

 9. Objednávkový formulář je interaktivní část portálu vsazejchytre.cz, která slouží Uživateli k zadávání a vytváření závazných objednávek Tipů pro zvolenou Hru. Objednávkový formulář umožňuje Uživateli zvolit mimo jiné Typ sázky a konkrétní data slosování. Každý Objednávkový formulář obsahuje aktuální ceník Typů sázek pro danou Hru.

 10. Finanční odměna je finanční částka, kterou Zprostředkovatel požaduje po Uživateli za zprostředkování Uživatelem objednaných Tipů pro zvolenou Hru. Celková výše finanční odměny je součásti každé jednotlivé objednávky.

 11. Úhrada je finanční odměna, kterou Uživatel zaplatil v plné výši Zprostředkovateli za danou objednávku Tipů pro zvolenou Hru.

 12. Uhrazená objednávka je objednávka, jenž byla Uživatelem Uhrazena a zároveň její finanční částka již byla Zprostředkovateli připsána na jeho příslušný bankovní účet.


§II. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel je povinen kontrolovat správnost zadávaných údajů, především pak správnost své emailové adresy, při jakékoli interakci s Portálem vsazejchytre.cz, zejména pak při vyplňování Objednávkového formuláře.

 2. Uživatel je povinen Uhradit objednávku včas a bez zbytečného otálení, nejpozději však 24 hodin před datem prvního z termínů slosování, pro které si Uživatel Tip/Tipy objednal. Objednávka je považována za Uhrazenou až po připsání Finanční odměny na příslušný bankovní účet Zprostředkovatele.

 3. Uživatel má právo neUhrazenou objednávku kdykoli stornovat. Požadavek na storno objednávky je Uživatel povinen zaslat Zprostředkovateli na jeho aktuální kontaktní emailovou adresu uvedenou na stránce KONTAKT na webových stránkách Portálu vsazejchytre.cz.

 4. Uživatel bere na vědomí, že pokud nedodrží §2. odst. 2. těchto VOP a přesto dojde k Uhrazení objednávky, Zprostředkovatel nebude moci Uživateli zaslat objednané Tipy a Úhrada bude Uživateli vrácena zpět v plné výši. Uživatel dále bere na vědomí, že v tomto případě má Zprostředkovatel na vrácení částky Uživateli lhůtu 14 dní.

 5. Uživatel má právo na reklamaci. Viz §5 těchto VOP. Uživatel bere na vědomí, že Zprostředkovatel nemůže nijak ovlivnit, zda Uživatel objednané Tipy skutečně pro danou Hru vsadí. Uživatel proto bere na vědomí, že pokud Zprostředkovatel splní všechny své náležitosti vyplývající z těchto VOP a Uživatel z jakéhokoli důvodu přesto objednané Tipy pro danou Hru nevsadí, nemůže toto být v žádném případě považováno za důvod k reklamaci.

 6. Uživatel má právo zaslat Zprostředkovateli na jeho kontaktní emailovou adresu krátký příběh, pokud se Uživateli podařilo v nějaké Hře vyhrát libovolnou finanční částku. Tímto aktem dává Uživatel Zprostředkovateli právo příběh zveřejnit na Portále vsazejchytre.cz.

 7. Uživatel, který splnil §II. odst. 6 těchto VOP, obdrží od Zprostředkovatele zdarma nejpozději do 14 dnů Tip pro náhodnou Hru v minimální ceníkové hodnotě 100,- Kč. Uživatel bere na vědomí, že výběr Hry a Typ sázky je zcela v réžii Zprostředkovatele.

8. Uhrazením objednávky Uživatel souhlasí s tím, aby mu Zprostředkovatel poskytl předmět objednávky, zejména Tip na Hru, bez zbytečného otálení a to i před uplynutím 14 denní lhůty, kdy má Uživatel podle Občanského zákona č. 89/2012 Sb. právo na odstoupení od kupní smlouvy. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se tímto aktem vzdává práva na odstoupení od smlouvy podle Občanského zákona č. 89/2012 Sb


§III. Práva a povinnosti Zprostředkovatele

 1. Zprostředkovatel je povinen zaslat Uživateli objednané Tipy na Emailovou adresu Uživatele po Uhrazení objednávky bez zbytečného otálení, nejpozději však do 24 hodin.

 2. Zprostředkovatel je povinen vrátit bez zbytečného otálení Uživateli Úhradu za Uhrazenou objednávku pokud nedodržel §III. odst. 1. těchto VOP

 3. Zprostředkovatel nijak negarantuje, zda zaslané Tipy budou či nebudou výherní.

 4. Zprostředkovatel se snaží podle aktuálních metodik uvedených na stránkách Portálu vsazejchytre.cz zajistit pro Uživatele takové Tipy, aby maximalizoval šanci na jejich výhru. Zprostředkovatel se dále snaží podle svého nejlepšího vědomí a svědomí zajistit, aby dražší Typy sázek měly vyšší šanci na výhru než levnější Typy sázek.


§IV. Ochrana osobních údajů

 1. Uživatel je povinen neprodleně informovat Zprostředkovatele o změně Emailové adresy Uživatele, kterou Uživatel poskytl Zprostředkovateli při učinění Objednávky.

 2. Nedílnou součásti těchto VOP je i dokument Zásady ochrany osobnícch údajů (GDPR)


§V. Reklamace

 1. Uživatel má právo službu reklamovat zejména v těchto případech
a) Zprostředkovatel nedodržel §III. odst.1 těchto VOP
b) Zprostředkovatel zaslal Uživateli Tipy, které nelze pro danou Hru vsadit.

 2. Uživatel uplatní reklamaci zasláním emailu s důvodem reklamace na aktuální kontaktní emailovou adresu Zprostředkovatele uvedenou na stránce KONTAKT na Portále vsazejchytre.cz


§VI. Postup při řešení sporů

 1. Veškeré spory mezi stranami budou přednostně urovnány jednáním stran. V případě, že okamžité dohody stran nebude dosaženo, musí být sporný nárok uplatněn písemnou formou u druhé strany bez zbytečného odkladu.

 2. Strany se zavazují k mlčenlivosti a zdrží se jakýchkoli prohlášení či komentářů adresovaných veřejnosti nebo médiím v průběhu či po vyřešení sporu.

 3. Pro řešení sporů se uplatní český právní řád.

 4. Nedojde-li k mimosoudnímu vyřešení sporu, budou veškeré spory vzniklé z právních vztahů upravených VOP nebo v souvislosti s nimi řešeny v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění, v jednoinstančním rozhodčím řízení před jediným rozhodcem určeným Rozhodčí společností, s.r.o., IČ: 27710891, splňujícím předpoklady pro výkon rozhodce dle ust. § IV odst. 1 z. č. 216/1994 Sb, k čemuž se strany zavazují poskytnout si součinnost. Strany výslovně pověřují rozhodce k rozhodování dle zásad spravedlnosti pouze na základě listinných důkazů předložených stranami ve lhůtě rozhodcem stanovené bez nutnosti nařízení ústního jednání. Rozhodce je oprávněn nařídit ústní jednání pouze v případě, že listinné důkazy nebudou shledány dostatečnými pro řádné rozhodnutí sporu. Stranám bude doručováno na adresy, které oznámí v průběhu řízení rozhodci. Zásilky zasílané na adresy dle předchozí věty se pro účely rozhodčího řízení považují za doručené i tehdy, pokud adresát jejich přijetí odepřel nebo si ve stanovené desetidenní úložní době zásilku nevyzvedl, a to dnem odepření přijetí písemnosti nebo uplynutím úložní doby. Řízení je zahájeno dnem, kdy je spor přijat rozhodcem k rozhodnutí. Náklady řízení činí 3% z hodnoty sporu, minimálně potom 3.000,-- Kč a dále DPH z této částky v zákonné výši. Náhrada nákladů řízení včetně nákladů na právní zastoupení se řídí obdobně dle občanského soudního řádu a souvisejících předpisů, především potom vyhl. č. 484/2000 Sb. a vyhl. 177/1996 Sb., v platných zněních.


§VII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá zasílaná oznámení v souvislosti s těmito VOP budou písemná, v českém jazyce a zaslána prostřednictvím emailu.

 2. VOP mohou být Zprostředkovatelem kdykoliv změněny formou oznámení zveřejněného na internetových stránkách Projektu vsazejchytre.cz učiněného nejpozději k datu účinnosti změny VOP.

 3. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 03. března 2020.